Algemene voorwaarden

Definities:

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.2 ”Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Skills for Soccer en opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Skills for Soccer.
1.3 ”Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Skills for Soccer aangaat.
1.4 ”Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Skills for Soccer en opdrachtgever ter zake van één of meer, door Skills for Soccer, ten behoeve van opdrachtgever en deelnemer te verlenen diensten.
1.5 ”Deelnamesom” de totale som van de door Skills for Soccer – ter zake een met opdrachtgever gesloten overeenkomst – te verlenen, diensten inclusief BTW.

Toepasselijkheid:

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Skills for Soccer gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Skills for Soccer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Skills for Soccer daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Betaling:

3.1 De betaling is pas definitief, indien deelnemer het totale inschrijfgeld heeft voldaan aan Skills for Soccer.
3.2 Bij niet tijdige betaling behoudt Skills for Soccer zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.
3.3 Minimale afmeld periode voor een activiteit is 12 uur. Niet tijdig afmelden wordt beschouwd als een geboekte activiteit, er vindt geen restitutie plaats. Skills for Soccer behoud zich het recht om hier vanaf te wijken en een passende oplossing aan de Opdrachtgever aan te bieden.

Instructies en gedragsregels:

4.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Skills for Soccer ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Skills for Soccer nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
4.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Skills for Soccer in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Skills for Soccer van (voortzetting van) de activiteiten worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van deelnemer.

Aansprakelijkheid van Skills for Soccer:

5.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer. Skills for Soccer aanvaardt behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Skills for Soccer; geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Skills for Soccer, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
5.2 Deelname aan de activiteiten van Skills for Soccer geschiedt geheel op eigen risico. Skills for Soccer is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van welke aard of omvang dan ook die wordt geleden door de deelnemer in verband met zijn deelname aan de activiteiten.
5.3 De deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger zorgt ervoor dat de deelnemer verzekerd is tegen  ziektekosten en tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering). Bij gebreke daarvan kan Skills for Soccer de deelnemer toegang tot de activiteiten op ieder moment weigeren.

Aansprakelijkheid Opdrachtgever:

6.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Skills for Soccer is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van deelnemer.
6.2 Opdrachtgever zal Skills for Soccer vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Overmacht/Wijziging/Annulering vakantie activiteit:

7.1 Indien Skills for Soccer door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Skills for Soccer gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden.
7.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een activiteit. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 5 deelnemers activiteit.

Annulering door Opdrachtgever:

8.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
8.2 Bij annulering van de Overeenkomst worden per Opdrachtgever de volgende bedragen in rekening gebracht:
– tot 8 weken voor aanvang 0 % van de gehele deelnamesom;
– tot 4 weken voor aanvang 25 % van de gehele deelnamesom;
– tot 14 dagen voor aanvang 50 % van de gehele deelnamesom;
– meer dan 7 dagen voor aanvang 70 % van de gehele deelnamesom;
– minder dan 7 dagen voor aanvang 100 % van de gehele deelnamesom.
8.3 In geval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen.

Wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer:

9.1 De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 2 weken voor de startdatum van de activiteit additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een ongevallenverzekering in zijn reservering te laten aanbrengen.
9.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

Gevonden voorwerpen:

10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het de activiteit nog zeven dagen door Skills for Soccer bewaard.

Toepasselijk recht en geschillen:

11.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.

Foto’s/video’s:

12.1 Tijdens onze activiteiten worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeven van Skills for Soccer. Mocht u tegen publicatie zijn, verzoeken wij u dit voor aanvang van de activiteiten schriftelijk kenbaar te maken.

Contactgegevens:

Skills for Soccer
Tel: 0619621619
KVK: 73768820
BTW: NL136374207B01
IBAN: NL88 RABO 0336 9912 15

Versiedatum: 01-03-2019